Phần Mềm Xử Lý & Xóa File Giống Nhau Gemini Cho Macbook

Jul 15, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Gemini 2.6.1 Gemini phiên bản khác Gemini

Phần Mềm Xử Lý & Xóa File Giống Nhau Gemini Cho Macbook

Bạn đang xài macbook, dù máy tính chạy hệ điều hành mac os nào. Cần xử lý bài toán làm sao xóa file trùng trên máy tính macbook hay imac của bạn. Phần mềm Gemini sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm các tệp trùng lặp và xóa sạch chúng bằng Gemini 2. Nó thông minh, chính xác bằng và xóa mọi file rác lấy lại dung lượng bộ nhớ cỏn trống trên máy Mac của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.