Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

Jun 29, 2019
Graphics Design
ON1 Photo RAW 2020 14.0.1 ON1 Photo RAW 2020 phiên bản khác ON1 Photo RAW 2020

Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

ON1 Photo RAW 2019.5 mới là phần mềm trên mac os x giúp chỉnh sửa ảnh tuyệt đỉnh! Nó đặt các nhu cầu chỉnh sửa ảnh chính cho các nhiếp ảnh gia dưới một mái nhà mà không phải nảy giữa nhiều phần mềm. Với ON1 Photo RAW 2019.5, bạn có được các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mà mọi nhiếp ảnh gia cần để có được kết quả chuyên nghiệp trong khi vẫn giữ cho công việc của bạn hiệu quả, mạnh mẽ và đơn giản.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar