Pixelmator 3.9 – Trình chỉnh sửa hình ảnh dựa trên lớp mạnh mẽ

Jan 15, 2020
Graphics Design
0 0
Pixelmator 3.9 Pixelmator phiên bản khác Pixelmator

Pixelmator 3.9 – Trình chỉnh sửa hình ảnh dựa trên lớp mạnh mẽ

Pixelmator là trình chỉnh sửa hình ảnh được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng, nhanh chóng và mạnh mẽ cho OS X. Nó có mọi thứ bạn cần để tạo, chỉnh sửa và nâng cao hình ảnh của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.