PullTube – Trình tải xuống video Youtube + Vimeo tuyệt đẹp cho máy Mac của bạn

GOOGLE DRIVE PullTube 1.5.8 FSHARE PullTube 1.3.1 PullTube phiên bản khác PullTube

PullTube – Trình tải xuống video Youtube + Vimeo tuyệt đẹp cho máy Mac của bạn

PullTube cung cấp cho bạn khả năng tải xuống video từ cả hai nguồn (YouTube và Vimeo), trong khi các nền tảng khác có thể được thêm vào sau đó. Ứng dụng có thể xử lý danh sách phát, cho phép bạn chọn chất lượng đầu ra và thậm chí chỉ có thể trích xuất âm thanh.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar