Rhinoceros – Thiết kế, mô hình, trình bày, phân tích và hiện thực hóa phần mềm

Jan 17, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Rhinoceros 6.29.20239 FSHARE Rhinoceros 6.21 Rhinoceros phiên bản khác Rhinoceros

Rhinoceros – Thiết kế, mô hình, trình bày, phân tích và hiện thực hóa phần mềm

Tê giác có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, lập tài liệu, kết xuất, làm động và dịch các đường cong, bề mặt và chất rắn của NURBS, các đám mây điểm và

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.