Spectrasonics Omnishere 2 Software Update – Công cụ sáng tác nhạc phi thường và tính linh hoạt

Nov 13, 2020
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Spectrasonics Omnishere 2 Software Update v2.6.4c Spectrasonics Omnishere 2

Spectrasonics Omnishere 2 Software Update – Công cụ sáng tác nhạc phi thường và tính linh hoạt

Omnisphere® là bộ tổng hợp hàng đầu của Spectrasonics – một công cụ có sức mạnh phi thường và tính linh hoạt. Các nghệ sĩ hàng đầu trên toàn thế giới dựa vào Omnisphere như một nguồn cảm hứng âm thanh thiết yếu. Phần mềm từng đoạt giải thưởng này mang nhiều kiểu tổng hợp khác nhau lại với nhau thành một nhạc cụ âm thanh tuyệt vời sẽ khơi dậy cả cuộc đời khám phá.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar