Steinberg PadShop – Tạo hiệu ứng và tính năng mới cho kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp

Sep 20, 2020
Graphics Design
GOOGLE DRIVE Steinberg PadShop 2 v2.0.10.47 Steinberg PadShop phiên bản khác Steinberg PadShop

Steinberg PadShop – Tạo hiệu ứng và tính năng mới cho kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp

Padshop Pro là phiên bản nâng cao của bộ tổng hợp VST hiện đại của Steinberg và cung cấp một số hiệu ứng và tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo dày dạn. Phiên bản Pro cung cấp tính năng nhập và xử lý các mẫu tùy chỉnh theo cách sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến trải nghiệm âm thanh của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar