Tải Bộ Màu Chuyên Nghiệp Trên Mac Os Sam Kolder 2018 Pro Color Grading

Jul 7, 2019
Plugin
Tải Sam Kolder 2018 Pro Color Grading Cho Macbook SAM KOLDER 2018 Pro Color Grading – Lut Pack

Tải Bộ Màu Chuyên Nghiệp Trên Mac Os SAM KOLDER 2018 Pro Color Grading

Bộ màu Sam Kolder 2018 Pro Color Grading trên hệ điều hành mac os hoạt động với hầu hết với
các tệp .cube của phần mềm chỉnh sửa phim (Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro & After Effects & nhiều hơn nữa)
Gói này chứa (5 luts):

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • bộ màu chuẩn không cần chỉnh luôn. Trang web tải phần mềm tin tưởng nhất

    klykly000waves July 8, 2019 3:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar