Tải Phần Mềm Kéo Thả File Yoink Trên Mac Os Giúp Sao Chép Dễ Dàng

Tải Yoink Cho Macbook Yoink 3.5.8 Yoink phiên bản khác

Tải Phần Mềm Kéo Thả File Yoink Trên Mac Os Giúp Sao Chép Dễ Dàng

Di chuyển hoặc sao chép tệp trên mac os có thể rất phức tạp qua từng bước – bạn phải giữ chuột để kéo file, trong khi cố gắng di chuyển tệp đến nơi muốn lưu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • Tải ngay phần mềm để sử dụng làm việc nhanh hơn

    duyennguyencnsg July 8, 2019 3:09 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar