Tải Phần Mềm Yate Gắn Thẻ Riêng Cho File Nhạc Trên Mac & Quản Lý Nhanh

Jul 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Yate 5.1.0.1 Yate phiên bản khác Yate

Tải Phần Mềm Yate Gắn Thẻ Riêng Cho File Nhạc Trên Mac & Quản Lý Nhanh

Ứng dụng Yate sẽ gắn thẻ mp3 (bao gồm mp2), m4a (AAC, ALAC), mp4 (AAC, ALAC, video), m4b, m4v, flac, aiff (aifc, aif), dff, dsf, ape, wav, ogg (đơn truyền phát các tập tin Vorbis và Opus), Monkey’s Audio (ape) và WavPack (wv).Bạn dễ dàng tìm bản nhạc hay file âm thanh trên máy macbook chỉ với 1 nhấp chuột hay cái gõ.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.