Templates for Keynote DesiGN 6.0.9 – Mẫu chất lượng cao được đặt cho Keynote

Jan 18, 2020
Plugin
0 0
Templates for Keynote DesiGN 6.0.9 Templates for Keynote DesiGN phiên bản khác Templates for Keynote DesiGN

Templates for Keynote DesiGN 6.0.9 – Mẫu chất lượng cao được đặt cho Keynote

Mẫu cho Keynote DesiGN bao gồm hơn 500 thiết kế chất lượng cao cho các bài thuyết trình, infographics và mẫu trực quan hóa dữ liệu . Đây không chỉ là những hình nền đẹp – mỗi một trong số chúng bao gồm tới 25 slide chủ khác nhau, cho phép bạn chọn bố cục tốt nhất cho thông tin của mình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.