TextMate 2.0.6 – Trình chỉnh sửa mã / đánh dấu với nhiều tính năng

Jan 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
TextMate 2.0.6 TextMate phiên bản khác TextMate

TextMate 2.0.6 – Trình chỉnh sửa mã / đánh dấu với nhiều tính năng

TextMate là một trình soạn thảo văn bản đơn giản linh hoạt với bộ tính năng độc đáo và sáng tạo đã giúp nó giành được Giải thưởng Thiết kế của Apple cho Công cụ dành cho nhà phát triển Mac OS X tốt nhất vào tháng 8 năm 2006.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.