Thủ Thuật Di Chuyển Dock Sang Màn Hình Khác Trong OS X El Capitan

Thủ Thuật Di Chuyển Dock Sang Màn Hình Khác Trong OS X El Capitan

Chúng tôi  đã thảo luận về cách người dùng Mac có thể ẩn thanh menu trong OS X El Capitan , nhưng một người bình luận về bài viết đó cũng tò mò về cách người dùng có thể di chuyển dock sang màn hình thứ hai. Di chuyển dock sang màn hình thứ hai đã có thể có trên Mac OS X trong nhiều năm, nhưng những thay đổi đối với thanh dock và thanh menu trong các phiên bản gần đây của Mac OS X khiến nó xứng đáng với diện mạo khác.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar