TKActions – Công cụ hay cho Photoshop chỉnh sửa ảnh tuyệt hơn

Sep 12, 2020
Plugin
GOOGLE DRIVE TKActions v7.2 Panels TKActions phiên bản khác TKActions

TKActions – Công cụ hay cho Photoshop chỉnh sửa ảnh tuyệt hơn

Bảng điều khiển TK7 là phiên bản mới nhất của bảng điều khiển toàn diện để tạo mặt nạ độ sáng và chạy Photoshop. Nó bao gồm tất cả các tính năng của bảng điều khiển V6 trước đây cùng với nhiều tính năng mới. Giống như người tiền nhiệm của nó, bảng điều khiển TK7 là mô-đun, vì vậy người dùng có thể cấu hình nó theo bất kỳ cách nào hoạt động tốt nhất trong không gian làm việc của họ. Mô-đun Combo thậm chí còn có hai cách sắp xếp khác nhau để cho phép một bố cục nhỏ gọn mới nếu bạn muốn. (Sean Bagshaw có một video ở cuối trang này hướng dẫn cách thực hiện điều này.) Các bảng TK được sử dụng trên toàn thế giới và được lập trình sẵn với sáu ngôn ngữ phổ biến: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và Trung Quốc. Người dùng có thể chọn ngôn ngữ họ thích.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar