Transmit – Máy khách FTP / SFTP tuyệt vời

GOOGLE DRIVE Transmit 5.6.7 FSHARE Transmit 5.6.3 Transmit phiên bản khác Transmit

Transmit – Máy khách FTP / SFTP tuyệt vời

Transmit là một FTP tuyệt vời (giao thức truyền tệp), SFTP, S3 (lưu trữ tệp Amazon.com) và ứng dụng khách iDisk / WebDAV cho phép bạn tải lên, tải xuống và xóa các tệp qua internet. Với giao diện giống Mac nhất hiện có, Transmit làm cho FTP trở nên đơn giản, thú vị và dễ dàng nhất có thể.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar