Trine 3: The Artifacts of Power – Game hành động, giải đố và platforming

Aug 6, 2020
Games
0 0
GOOGLE DRIVE Trine 3 v1.11 Trine phiên bản khác Trine

Trine 3: The Artifacts of Power – Game hành động, giải đố và platforming

Trine 3: The Artifacts of Power là một trò chơi nền tảng gồm hành động, câu đố và phiêu lưu, và là phần tiếp theo của Trine vàTrine 2. Hội ngộ với những anh hùng quen thuộc – Pontius the Knight, Amadeus the Wizard và Zoya the Thief trong một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, lần đầu tiên ở chế độ 3D hoàn chỉnh!

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.