Ứng Dụng Xem Phim SPlayer Trên Macbook Chất Lượng Cao

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải SPlayer Cho Macbook SPlayer 4.1.7 SPlayer 4.1.9 SPlayer 4.1.13 SPlayer 4.1.16 SPlayer 4.1.19

Ứng Dụng Xem Phim SPlayer Trên Macbook Chất Lượng Cao

SPlayer là một trình phát video chất lượng cao trên mac os mà mỗi macbook đều cần tới. Được tích hợp hỗ trợ đọc được cho hầu hết các định dạng video như MKV, MP4, H264, DivX, Xvid, Mpeg-4, DVD, VOB, MPEG2, v.v. Tăng tốc GPU phần cứng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.