VectorWorks: Designer 2020 – Chương trình CAD tiêu chuẩn công nghiệp

Jul 23, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE VectorWorks: Designer 2020 SP4 VectorWorks: Designer 2020 phiên bản khác VectorWorks: Designer 2020

VectorWorks: Designer 2020 – Chương trình CAD tiêu chuẩn công nghiệp

VectorWorks hiện là phần mềm CAD bán chạy nhất trên Mac và là một tiêu chuẩn công nghiệp trên Windows. Với hơn 400.000 người dùng trongtrên 80 quốc gia, đây là một trong những chương trình CAD phổ biến nhất thế giới. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các công ty có quy mô thông minh, VectorWorks có mọi thứ bạn cần để phác thảo 2D chính xác, mô hình 3D mạnh mẽ và thuyết trình khách hàng tinh vi. Thêm vào đó, nó có các khả năng cơ sở dữ liệu và bảng tính tích hợp để theo dõi chi phí và tài liệu và ngôn ngữ kịch bản linh hoạt để tự động hóa các tác vụ soạn thảo thông thường.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.