VideoHive – Golden Particles Logo V2 – Hiệu ứng khói cho làm video quảng cáo

GOOGLE DRIVE VideoHive - Golden Particles Logo V2 [After Effects] VideoHive - Golden Particles Logo V2 [After Effects] phiên bản khác VideoHive - Golden Particles Logo V2 [After Effects]

VideoHive – Golden Particles Logo V2 – Hiệu ứng khói cho làm video quảng cáo

Mẫu này là một bản trình bày sang trọng về biểu trưng của bạn, biểu trưng của bạn cho thấy biểu trưng của bạn từ bên trong một chùm hạt vàng với chuyển động khói.Bạn có thể sử dụng mẫu này trong video, quảng cáo, phần giới thiệu, v.v. Mẫu này có 1 ngăn chứa biểu trưng cho biểu trưng của bạn và 1 người giữ văn bản cho khẩu hiệu của bạn.Bạn có thể thay đổi tất cả các thuộc tính bằng cách sử dụng một lớp điều khiển đặc biệt rất dễ dàng. Không cần plugin.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar