Vidmore Screen Recorder – Chụp & quay màn hình mac dễ dàng

Aug 6, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Vidmore Screen Recorder 1.0.16.1777 Vidmore Screen Recorder phiên bản khác Vidmore Screen Recorder

Vidmore Screen Recorder – Chụp & quay màn hình mac dễ dàng

Phần mềm quay màn hình Vidmore có thể chụp bất kỳ màn hình nào bất cứ lúc nào bạn muốn. Bất kể bạn muốn ghi lại màn hình máy tính, chơi trò chơi thú vị, video webcam, bài giảng trực tuyến, âm nhạc yêu thích hay chỉ cần lưu ảnh chụp màn hình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.