Virus Scanner Plus – Quét tệp, vị trí hoặc toàn bộ hệ thống của bạn để tìm vi-rút

GOOGLE DRIVE Virus Scanner Plus 3.14 Virus Scanner Plus phiên bản khác Virus Scanner Plus

Virus Scanner Plus – Quét tệp, vị trí hoặc toàn bộ hệ thống của bạn để tìm vi-rút

Virus Scanner Plus cho phép bạn quét các ứng dụng đang chạy, quét các vị trí quan trọng, quét toàn bộ hệ thống bất cứ khi nào bạn chọn hoặc thậm chí kích hoạt Quét liên tục để giữ cho Virus Scanner Plus luôn chạy. Nếu bạn tải xuống hoặc nhận tệp bị nhiễm hoặc tệp đính kèm, máy Mac của bạn sẽ được bảo vệ và máy tính của bạn bè của bạn an toàn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar