WiFi Wireless Signal Strength Explorer – Xem cường độ tín hiệu wifi trong thanh menu

Aug 8, 2020
Mạng - Network
GOOGLE DRIVE Wifi Signal Strength v2.1 Wifi Signal Strength phiên bản khác Wifi Signal Strength

WiFi Wireless Signal Strength Explorer – Xem cường độ tín hiệu wifi trong thanh menu

WiFi Wireless Signal Strength Explorer (là Trạng thái cường độ tín hiệu WiFi) cho phép bạn xem cường độ tín hiệu không dây ngay trên thanh menu. Xem trạng thái cường độ tín hiệu wifi của bạn ngay từ thanh menu. Tiện ích này thêm tên mạng, cường độ tín hiệu với “biểu tượng gọn gàng”, “phần trăm” trên thanh menu. Nó cũng cho phép bạn biết cường độ của tín hiệu và các số liệu thống kê khác như địa chỉ IP, địa chỉ mac, các mạng khả dụng khác, mở hoặc bảo mật, các kênh, BSSID, RSSI, nhiễu, tốc độ truyền, PHY, chế độ giao diện, loại bảo mật, v.v. Vì vậy, đừng bao giờ giải quyết vấn đề tín hiệu không dây có hiệu suất thấp bằng ứng dụng trạng thái Wi-Fi.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar