WinX DVD Ripper – Chuyển file từ DVD, ISO sang các định dạng thông dụng trên mac

Nov 2, 2020
Application
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE WinX DVD Ripper for Mac 6.5.4 WinX DVD Ripper for Mac

WinX DVD Ripper – Chuyển file từ DVD, ISO sang các định dạng thông dụng trên mac

WinX DVD Ripper cho Mac là chương trình rip DVD Mac tất cả trong một được thiết kế để trích xuất hình ảnh DVD hoặc DVD ISO sang tất cả các định dạng video thịnh hành, ví dụ: rip DVD sang MP4, H.264, MKV, iTunes, MOV, FLV, MPEG, AVI, v.v. Với khoảng 350 cấu hình, nó có thể chuyển đổi dễ dàng tất cả các đĩa DVD (bao gồm cả DVD được bảo vệ mới nhất) sang iPhone / 5, iPad / 3/4 / Mini, iPod touch / 5, Apple TV, Surface, Android, HTC One, Samsung Galaxy S4, Kindle Fire, WP8, PSP, v.v.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar