Xliff Editor – Phần Mềm Đọc File Xcode, Chỉnh Sửa File XLIFF Trên Mac

Jan 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Xliff Editor 2.8.4 FSHARE Xliff Editor 2.7 Xliff Editor phiên bản khác Xliff Editor

Xliff Editor – Phần Mềm Đọc File Xcode, Chỉnh Sửa File XLIFF Trên Mac

Xliff Editor cung cấp cách dễ nhất để chỉnh sửa các tệp XLIFF của bạn. Không còn phải loay hoay với định dạng XML, hay lo lắng về hỏng tệp . Xliff Editor bao gồm hỗ trợ tìm kiếm đầy đủ, các phím tắt tiện dụng và thậm chí hỗ trợ đọc cơ bản cho các tệp SDLXliff!

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.