Cả hai hộp có 13,6kg che neu chuyen tu hop thu nhat sang hop thu hai 1,2 kg che thi so kg che dung trong moi hop bang nhau hoi luc dau moi hop co bao nhieu kg che

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cả hai hộp có 13,6kg che neu chuyen tu hop thu nhat sang hop thu hai 1,2 kg che thi so kg che dung trong moi hop bang nhau hoi luc dau moi hop co bao nhieu kg che

*

cả 2 hộp tất cả 13.6kg chè. Nếu gửi từ hộp thứ nhất sang hộp thứ 2 1.2kg trà thì số ki lô gam chè đựng trong những hộp bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki lô gam chè?


*

Cả nhì hộp tất cả 13.6kg chè.Nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp thiết bị hai 1.2kg trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong những hộp bởi nhau.Hơi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?


*

Cả nhì hộp gồm 13,6kg chè. Nếu gửi từ hộp thứ nhất sang hộp sản phẩm hai 1,2kg chè thì số ki – lô – gam trà đựng trong những hộp bởi nhau. Hỏi trong những hộp, thuở đầu có bao nhiêu ki – lô – gam chè?


Số ki – lô – gam chè trong những hộp đều nhau khi vẫn sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số - ki –lô gam chè gồm trong hộp thiết bị nhất thuở đầu là:

6, 8 + 1,2 = 8(kg)

Số ki – lô –gam chè bao gồm trong hộp vật dụng hai ban sơ là:

6, 8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0kg; 5,6kg


Cả nhị hộp tất cả 13,6kg trà . Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp thiết bị hai1,2 trà thì số ki - lô - gam chè đựng trong những hộp đều bằng nhau .Hỏi thuở đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki - lô - gam chè?


Vì nếu chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp thứ hai là 1,2kg chè thì số chè trong mỗi hộp cân nhau nên hộp trước tiên hơn hộp trang bị hai là:

1,2.2=2,4(kg)

Lúc đầu , hộp đầu tiên có: (13,6+2,4):2=8(kg)

Lúc đầu, hộp lắp thêm hai có: 13,6-8=5,6(kg)

Đáp số:Hộp máy nhất:8 kilogam chè

Hộp thứ hai:5,6 kilogam chè


cả nhị hộp có 13,6kg chè. Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang hộp trang bị hai 1,2kg trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?


bài bác giải 

hộp thứ nhất nhiều rộng hộp trang bị hai là 

1,2 x 2=2,4

hộp trước tiên có số kg trà là 

<13,6+2,4> : 2=7,5

hộp sản phẩm hai gồm số kg chè là

13,6 - 7,5=6,1

đ/s


Cả hai hộp chè gồm 13,6kg chế. Nếu chuyển từ hộp trước tiên sang hộp thiết bị hai 1,2kg trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè.
Xem thêm: Làm Thịt Chân Giò Nấu Thịt Đông Chân Giò, Thơm Ngon Đơn Giản Tại Nhà

Sau khi chuyển mỗi vỏ hộp chè tất cả :

13.6 : 2 = 6,8 kg

Lúc đầu hộp thứ nhất có :

6,8 + 1,2 = 8 kg

Lúc đầu hộp sản phẩm hai có :

6,8 - 1,2 = 5,6 kg


Sau khi gửi 1,2 kg trà thì từng hộp gồm số kg chè là:

13,6 : 2 =6,8 ( kg )

Lúc đầu khi không chuyển hộp trước tiên có số kg trà là:

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Lúc đầu không chuyển hộp máy hai bao gồm số kg chè là:

6,8 - 1,2 = 5,6 ( kilogam )

Đáp số:Hộp lắp thêm nhất:8 kilogam chè

Hộp thiết bị hai:5,6 kilogam chè


Cả hai hộp gồm 13,6kg chè. Nếu gửi từ hộp đầu tiên sang hộp đồ vật hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?


Sau khi đưa mỗi hộp có số kg chè là :

13,6 : 2 = 6,8 ( kilogam )

Lúc đầu hộp thứ nhất có số kg trà là :

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Lúc đầu hộp lắp thêm hai có số kg trà là :

13,6 - 8 = 5,6 ( kilogam )

Đáp số : hộp đầu tiên : 8 kg chè 

hộp máy hai : 5,6 kilogam chè


Sau khi đưa mỗi hộp có 

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

Ban đầu hộp trước tiên có 

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Ban đầu hộp lắp thêm hai có 

13,6 - 8 = 5,6 ( kg )

Đáp số : hộp thứ nhất : 8 kg chè

hộp sản phẩm công nghệ hai gồm : 5,6 kilogam chè


Cả nhị hộp tất cả 13,6 kg chè . Nếu gửi từ hộp trước tiên sang hộp sản phẩm hai 1,2 kg trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp đều bằng nhau . Hỏi ban sơ mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè ?


Nếu chuyển cho hai hộp đều nhau thì mỗi hộp gồm số ki - lô - gam là :

13,6 : 2 = 6,8 kilogam chè

Lúc đầu hộp đầu tiên có số ki - lô - gam trà là :

6,8 + 1,2 = 8 kilogam chè

Lúc đầu hộp máy hai tất cả số ki - lô - gam chè là :

13,6 - 8 = 5,6 kg chè

Đáp số : Hộp đầu tiên 8kg chè

Hộp thiết bị hai 5,6kg chè


Khi vỏ hộp chè cân nhau thì từng hộp bao gồm số kilogam là : 13,6 : 2 - 6,8 (kg )

Hộp trước tiên có số kg là : 6,8 + 1,2 - 8 (kg) 

Hộp thứ hai có số kilogam là : 13,6 - 8 - 5,6 ( kg )


Cả nhị hộp có 13,6kg chè . Nếu đưa từ hộp trước tiên sang hộp vật dụng hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộp bằng nhau . Hỏi ban đầu mỗi hộp bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam

Nếu chuyền mang lại 2 hộp đều bằng nhau thì mỗi hộp chè bao gồm 6,8kg ban sơ hộp1 tất cả 8kg chè,hộp 2 lúc đầu có 5,6kg chè


Cả hai hộp gồm 13,6 kg chè. Nếu chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp lắp thêm hai 1,2 kg chè thì số ki- lô- gam chè đựng trong những hộp bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki- lô- gam chè?

 
Xem thêm: Chất X Có Công Thức Phân Tử, ChấT X Cã³ Cã´Ng ThứC Phã¢N Tá»­ C6H8O4

Nếu gửi từ hộp thứ nhất sang hộp lắp thêm hai 1,2 kg trà thì số ki- lô- gam chè đựng trong mỗi hộp bởi nhau tức là hộp trước tiên hơn hộp vật dụng hai:

 1,2 + 1,2 = 2,4 (kg)

Số ki - lô- gam trà ở hộp trước tiên là:

(13,6 + 2,4) :2= 8 (kg)

Số ki-lô-gam chè ở hộp lắp thêm hai là:

13,6 - 8 = 5,6 (kg)Đ/S____


Sau khi chuyển từ hộp đầu tiên sang hộp sản phẩm công nghệ hai thì số ki-lô-gam chè ở mỗi vỏ hộp là: