Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

     
Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài bác 7 thực hành Thí nghiệm thoát khá nước cùng thí nghiệm về mục đích của phân bón
Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài xích 7 thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước cùng thí nghiệm về sứ mệnh của phân bón
*