Dynamic Line Chart – Cách tạo biểu đồ dữ liệu trong After Effects

February 16, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Dynamic Line Chart 1.0.6 Dynamic Line Chart

Dynamic Line Chart – Cách tạo biểu đồ dữ liệu trong After Effects

Beepee Dynamic Line Chart (DLC) là một plugin After Effects giúp tạo ngay biểu đồ đường từ dữ liệu.

Tất cả các tham số của biểu đồ và dữ liệu của chính nó có thể được làm động. Nhiều (hàng trăm!) Tham số cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt đối với sự xuất hiện và kích thước của lưới và trục, cho phép phóng to và thu nhỏ dữ liệu.
Dữ liệu – thậm chí là dữ liệu động – có thể được nhập qua tệp CSV (được mã hóa UTF-8) hoặc có thể được lấy mẫu lại từ hình ảnh của biểu đồ.

Leave a Reply

Skip to toolbar