Nghị Định 91/2017/Nđ-Cp Ngày 31/7/2017

     

Nghị định 91/2017/NĐ-CP - hướng dẫn mức sử dụng thi đua, khen thưởng mới nhất

Chương I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNGChương II. TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUAChương III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Nghị định 91/2017/NĐ-CP phía dẫn quy định thi đua, khen thưởng. Theo đó, Nghị định quy định danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét bộ quà tặng kèm theo cho cá nhân có thành tích tiêu biểu vượt trội xuất sắc độc nhất được lựa chọn trong các những cá nhân có nhị lần liên tục giành danh hiệu Chiến sỹ thi đua cung cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Bạn đang xem: Nghị định 91/2017/nđ-cp ngày 31/7/2017


Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, cơ sở

Quyết định 1440/QĐ-TTg phê duyệt list thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng


Nội dung Nghị định 91/2017

CHÍNH PH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 91/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ vẻ ngoài t chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ phương pháp thi đua, tán thưởng ngày 26 mon 11 năm 2003; cơ chế sửa đổi, bổ sung một số điều của giải pháp thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và cách thức sửa đi, bổ sung cập nhật một số điều của vẻ ngoài thi đua, tán thưởng ngày 16 mon 11 năm 2013;


Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định cụ thể thi hành một s điều của luật thi đua, khen thưởng.

Chương I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể thi hành một trong những điều của phương pháp thi đua, khen thưởng, gồm những: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; thống trị nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nhiệm vụ của cá nhân, bạn hữu được khen thưởng.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng so với công dân Việt Nam, những cơ quan công ty nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị Lực lượng thiết bị nhân dân, gia đình, người vn ở nước ngoài, tín đồ nước ngoài, cơ quan, tổ chức quốc tế và các tổ chức thế giới ở Việt Nam.

Điều 3. Cách thức khen thưởng

1. Hiệ tượng khen thưởng phải tương xứng với đối tượng, chức năng, trách nhiệm được giao của tập thể, cá thể và thành tựu đạt được.

2. Tán dương phải địa thế căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết nên có vẻ ngoài khen thưởng nấc thấp new được tán dương mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể bé dại và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, giao hàng chiến đấu.

Không tặng ngay thưởng nhiều hiệ tượng cho một các thành tích đạt được. Bề ngoài khen thưởng theo đợt, chăm đề ko kể làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cung cấp Nhà nước.

Khi có khá nhiều cá nhân, đàn cùng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc đồng chí có phần trăm nữ từ 70% trở lên nhằm xét khen thưởng. Đối cùng với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ phục vụ để xét khen thưởng quá trình hiến đâng được giảm 1/3 thời gian so với vẻ ngoài chung; trường hợp phương pháp tuổi nghỉ hưu cao hơn thế thì thời gian giữ phục vụ để xét khen thưởng thừa trình góp sức được thực hiện theo cơ chế chung.

Chương II. TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Mục 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM vào TỔ CHỨC THI ĐUA

Điều 4. Bề ngoài tổ chức thi đua

1. Thi đua liên tục là vẻ ngoài thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, lũ để tổ chức triển khai phát động, nhằm mục tiêu thực hiện tốt quá trình hàng ngày, sản phẩm tháng, hàng quý, thường niên của cơ quan, tổ chức, solo vị. Đối tượng thi đua liên tục là các cá thể trong một tập thể, những tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau.

Việc tổ chức phong trào thi đua liên tục phải xác minh rõ mục đích, yêu thương cầu, mục tiêu, những chỉ tiêu rõ ràng và được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc theo cụm, khối thi đua nhằm phát động phong trào thi đua, cam kết kết giao cầu thi đua. Xong xuôi năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, trưởng những cụm, khối thi đua triển khai tổng kết cùng bình xét các danh hiệu thi đua.

2. Thi đua theo theo từng lượt (chuyên đề) là bề ngoài thi đua nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trung tâm hoặc một nghành nghề cần tập trung được khẳng định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu ngừng nhiệm vụ trọng tâm, cần kíp của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị. Chỉ phát cồn thi đua theo từng đợt khi đã xác minh rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, ngôn từ và giải pháp.

Điều 5. Câu chữ tổ chức phong trào thi đua

1. Khẳng định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng người dùng thi đua; trên cửa hàng đó đặt ra các tiêu chuẩn và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác minh nội dung và chỉ tiêu thi đua cần khoa học, tương xứng với thực tế của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, địa phương và gồm tính khả thi.

Xem thêm: Cây Rêu Sinh Sản Bằng Hình Thức Nào ? Rêu Sinh Sản Theo Hình Thức Nào

2. địa thế căn cứ đặc điểm, đặc thù công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng người tiêu dùng tham gia thi đua để đề ra nội dung, vẻ ngoài tổ chức phát hễ thi đua mang lại phù hợp. Coi trọng bài toán tuyên truyền về câu chữ và ý nghĩa sâu sắc của lần thi đua, phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng.

3. Triển khai những biện pháp tổ chức vận động quần bọn chúng tham gia trào lưu thi đua cùng theo dõi quy trình tổ chức thực hiện. Tổ chức chỉ huy điểm để tiến công giá hiệu quả đạt được, hầu như tồn tại, tiêu giảm và đề ra các phương án khắc phục để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, tiến công giá tác dụng phong trào thi đua và chọn lựa tập thể, cá nhân có các thành tích xuất sắc, vượt trội để tâng bốc hoặc ý kiến đề xuất cấp bên trên khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến vẫn lập các thành tích xuất sắc trong trào lưu thi đua.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xúc tiến tổ chức phong trào thi đua

1. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ, chỉ đạo ban, ngành, cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp cùng cung cấp để tổ chức phát động, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua vào phạm vi quản lý; dữ thế chủ động phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp bên trên khen thưởng; tuyên truyền, tôn vinh những điển hình tiên tiến và tạo đk để tập thể, cá nhân được khen thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được trao đổi, giao lưu, phổ cập kinh nghiệm, nhân rộng đa số sáng kiến, quy mô hay, giải pháp làm hiệu quả.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức member của mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm:

a) tổ chức triển khai hoặc phối hợp với các ban ngành nhà nước để phát động, triển khai những cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến;

b) Phối hợp, thống nhất hành vi giữa những tổ chức thành viên; tham gia với các cơ quan chức năng tuyên truyền, khích lệ đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện cơ chế khen thưởng;

c) đo lường và tính toán việc tiến hành chính sách, luật pháp về thi đua, khen thưởng; kịp lúc phản ánh, lời khuyên các phương án để tiến hành các luật pháp của điều khoản về thi đua, khen thưởng.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng

1. Cơ sở làm công tác làm việc thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành địa thế căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng của planer phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội sản phẩm năm, 5 năm và trách nhiệm chính trị được giao nhằm tham mưu, khuyến cáo với cung cấp ủy đảng, chính quyền về nhà trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; đặc biệt quan trọng coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp quần chúng tham gia phong trào thi đua; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc việt nam và những tổ chức member trong việc hướng dẫn, tổ chức triển khai các trào lưu thi đua cùng kiểm tra câu hỏi thực hiện; tư vấn sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khuyến nghị khen thưởng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác làm việc thi đua, khen thưởng.

2. Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương có trọng trách tham mưu cho quản trị nước, Thủ tướng chính phủ tổ chức phát đụng và lãnh đạo phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

Điều 8. Nhiệm vụ của cơ quan thông tin đại chúng

Cơ quan thông tin đại bọn chúng có trách nhiệm phản ánh đúng tác dụng của trào lưu thi đua và công tác làm việc khen thưởng; liên tiếp tuyên truyền công ty trương của đảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nước về thi đua, khen thưởng; phát hiện các cá nhân, tập thể tất cả thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; biểu dương, tôn vinh, nêu gương những điển hình tiên tiến, bạn tốt, việc tốt; chiến đấu với các hành vi vi phi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Mục 2. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 9. Danh hiệu chiến sĩ thi đua

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét bộ quà tặng kèm theo cho cá thể có thành tích tiêu biểu vượt trội xuất sắc nhất được lựa chọn trong các những cá thể có nhị lần liên tục giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Sáng con kiến (là chiến thuật kỹ thuật, phương án quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, phương án ứng dụng văn minh kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để triển khai căn cứ xét bộ quà tặng kèm theo danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” buộc phải được vận dụng thực tiễn đạt tác dụng cao và bao gồm phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu (đối với Lực lượng vũ trang) đề xuất đạt hiệu quả cao và gồm phạm vi tác động trong toàn quốc.

Xem thêm: Cách Làm Đơn Xin Ly Hôn Viết Tay 2022 Mẫu Tòa Án, Please Wait

Việc công nhận tác dụng áp dụng cùng phạm vi tác động của sáng sủa kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tập do fan đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể tw xem xét, công nhận. Bài toán công thừa nhận mưu trí, trí tuệ sáng tạo trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu với phạm vi ảnh hưởng do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an hoặc bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.