Phần Mềm Quản Lý Mọi Thứ OmniFocus Trên Macbook Đồng Bộ Với IOS

July 30, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
OmniFocus Pro 3.6.3 OmniFocus Pro phiên bản khác OmniFocus Pro

Phần Mềm Quản Lý Mọi Thứ OmniFocus Trên Macbook Đồng Bộ Với IOS

Nhiều người trong chúng ta đang trong một nhiệm vụ liên tục, tìm kiếm hệ thống quản lý nhiệm vụ hoàn hảo. Mọi người đều có những yêu cầu khác nhau và ngay cả khi chúng tôi đã sử dụng cùng một hệ thống, chúng tôi sẽ sử dụng nó theo cách khác nhau.
OmniF Focus là hệ thống quản lý tác vụ đầu tiên tôi thấy thực sự phù hợp với nhu cầu của mình, với tất cả sức mạnh và sự linh hoạt mà tôi muốn

Leave a Reply

Skip to toolbar