Soạn Skills 2 Unit 1 Lớp 7

     

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của khách hàng học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bước đầu đoạn văn trường đoản cú sự thể hiện mặt dưới.

Bạn đang xem: Soạn skills 2 unit 1 lớp 7


Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? bởi you think it is a good hobby? Why/Why not? 

(Em bao gồm biết điều gì về việc sưu khoảng vỏ chai? Em bao gồm nghĩ nó là 1 sở thích hay không? tại sao có? lý do không?)

Lời giải đưa ra tiết:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy và useful hobby. It also contributes khổng lồ saving the environment.

(Nó tức là bạn sưu tập các cái chai sau khi chúng ta sử dụng. Tôi nghĩ về nó là 1 trong sở thích bổ ích và dễ dàng thực hiện. Nó cũng góp phần bảo đảm an toàn môi trường.)


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Task 2. Listen lớn an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks mày about her hobby. Complete each blank in the word website with no more than three words.

(Nghe một bài vấn đáp vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở trường của cô ấy. Ngừng mỗi khoảng không trong lưới trường đoản cú với không quá 3 từ.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby và liked it right away.

Ngoc: Do you giới thiệu this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What vị you bởi vì with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become trang chủ decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài nghe:

Ngọc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở mê thích của bạn, tích lũy các chai thủy tinh. Nó hơi lạ, bắt buộc không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi như thế nào bạn bước đầu sở mê say đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một công tác truyền hình về sở thích này với thích nó tức thì lập tức.

Ngọc: Bạn có chia sẻ sở ham mê này với bất kể ai không?

Mi: Có chứ, người mẹ tôi đều thích nó.

Xem thêm: Câu Nói Gia Đình Là Tế Bào Của Xã Hội Nói Về Điều Gì, Gia Đình Là Tế Bào Của Xã Hội, Là Gì

Ngọc: Có cực nhọc không?

Mi: Không, không thể nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh trong đẹp sau khi shop chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng mang đến tôi một số trong những vỏ.

Ngọc: Bạn làm cái gi với đông đảo chai này?

Mi: Tôi hoàn toàn có thể làm lọ hoa hoặc đèn hoa từ bỏ họ. Tôi giữ một vài chai rất dị như chúng và đặt nó ở đông đảo nơi không giống nhau trong nhà. Chúng biến đổi đồ tô điểm nhà.

Ngọc: Bạn gồm nghĩ rằng các bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là 1 trong sở ưa thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm ngân sách môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Collecting glass bottles 

2. two years ago 

3. mother 

4. Grandmother; flower – lamps; home 

5. Useful 

6. Continue the hobby 

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

(Tên sở thích: sưu tập vỏ chai)

2. Started: two years ago / 2 years ago

(Bắt đầu: từ thời điểm cách đây 2 năm)

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

(Người chia sẻ sở say đắm với Mi: mẹ)

4. To bởi vì this hobby mi has to:

(Để tiến hành sở phù hợp này, bạn phải:)

a) collect bottles after use + get them from grandmother

(Thu gom vỏ chay sau khi sử dụng + nhận chúng từ bà)

b) make flower vases or lamps

(làm một lọ hoa hoặc đèn)

c) use them as home decorations

(sử dụng bọn chúng như vật dụng trang trí vào nhà)

5. Feelings about the hobby: useful

(Cảm nhấn về sở thích: hữu ích)

6. Future: will continue the hobby

(Tương lai: sẽ thường xuyên sở thích)


Task 3. Work in pairs. Ask và answer questions about each other"s hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời thắc mắc về sở trường của mỗi người. Chú thích như mặt dưới.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hoa’s hobby

(Sở ưng ý của Hoa)

1. Name of the hobby: swimming 

(Tên sở thích: bơi lội)

2. When he/she started the hobby: 1 year ago 

(Cô ấy đã bước đầu sở ưng ý khi nào: cách đó 1 năm)

3. Who he/she shares it with: her brother 

(Cô ấy share sở mê say với ai: em trai cô ấy)

4. To do this hobby you have to: practice swimming gradually 

(Để tiến hành sở yêu thích này bạn phải: thực hành thực tế tập bơi lội từ từ)

5. Feelings about the hobby: interesting

(Cảm giác về sở thích: thú vị)

6. Future: will continue the hobby & do more

(Tương lai: thường xuyên sở yêu thích và bơi lội nhiều hơn)


Task 4. Now, write a paragraph about your classmate"s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below

(Bây giờ, viết một quãng văn về sở thích của chúng ta học. áp dụng ghi chú tại đoạn 3. Bước đầu đoạn văn tự sự thể hiện mặt dưới.)

__________is my classmate. His/Her hobby is__________.

Xem thêm: Hãy Nêu Các Đặc Điểm Của Địa Hình Châu Á C Đặc Điểm Của Địa Hình Châu Á

Lời giải chi tiết:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

(Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của khách hàng ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bước đầu học bơi từ thời điểm cách đây 1 năm. Các bạn ấy thường đi tập bơi với em trai. Bạn ấy đang phải thực hành thực tế tập bơi dần dần cho sở trường này. Bạn ấy thấy sở trường này thiệt thú vị cùng thư giãn. Trong lương lai, chúng ta ấy đang đi bơi nhiều hơn thế nữa nữa.)