Thông tư 55 bộ giáo dục

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 55/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN phụ thân MẸ HỌC SINH

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng VụGiáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ chiến lược – Tài chính,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đàotạo quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 55 bộ giáo dục

Ban hành kèm theo Thông bốn này Điều lệ Ban đại diện thân phụ mẹhọc sinh.

Điều 2.Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 mon 01năm 2012. Thông bốn này thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 mon 3năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ Ban đại diện chamẹ học sinh.

Điều 3.Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu hoc, Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Trung học, Vụ trưởngVụ chiến lược – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Giám đốc sở giáo dục đào tạo và giảng dạy chịu nhiệm vụ thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - công sở Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của chính phủ quốc hội (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo tw (để báo cáo); - bộ trưởng liên nghành Phạm Vũ Luận (để báo cáo) - Cục khám nghiệm văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - các UBND tỉnh, TP trực ở trong TW (để thực hiện) - Như Điều 3; - Công báo; - Website chủ yếu phủ; - Website cỗ GD&ĐT; - lưu VT, PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Điều lệ này cách thức về Ban đạidiện cha mẹ học sinh bao gồm: tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Ban đại diện bố mẹ họcsinh; trách nhiệm cai quản Ban đại diện bố mẹ học sinh.

2. Điều lệ này vận dụng đối vớiBan đại diện cha mẹ học sinh của các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểuhọc, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học diện tích lớn và trường ít nhiều cónhiều cấp cho học (sau phía trên gọi chung là trường).

Điều 2.Nguyên tắc tổ chức triển khai Ban đại diện phụ huynh học sinh

1. Ban đại diện phụ huynh học sinhđược tổ chức trong mỗi năm học, do bố mẹ hoặc bạn giám hộ học viên (sau đâygọi phổ biến là cha mẹ học sinh) sẽ theo học tập ở từng lớp, từng trường cử ra để phốihợp với đơn vị trường triển khai các chuyển động giáo dục.

2. Không tổ chức triển khai Ban đại diệncha mẹ học viên theo bề ngoài liên trường cùng ở các cấp hành chính.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦABAN ĐẠI DIỆN phụ vương MẸ HỌC SINH

Điều 3. Tổchức của Ban đại diện bố mẹ học sinh

1. Ban đại diện cha mẹ học sinhlớp.

a) mỗi lớp gồm một Ban đại diệncha mẹ học sinh gồm từ 3 cho 5 thành viên, trong những số đó có trưởng phòng ban và một phótrưởng ban.

b) những thành viên Ban đại diệncha mẹ học viên lớp là những người nhiệt tình, có trọng trách trong việc phối hợpvới giáo viên công ty nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, bên trường và thay mặt cho thân phụ mẹhọc sinh vào lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học tập sinh.

2. Ban đại diện bố mẹ học sinhtrường.

a) từng trường bao gồm một Ban đại diệncha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường xuyên trực(nếu phải thiết).

b) Thành viên thâm nhập Ban đạidiện cha mẹ học sinh ngôi trường là trưởng phòng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện chamẹ học viên lớp.

c) số lượng các phó trưởng banvà các thành viên sở tại (nếu có) của Ban đại diện phụ huynh học sinh trườngdo buổi họp các trưởng phòng ban và phó trưởng ban của những Ban đại diện bố mẹ họcsinh lớp quyết định.

3. Nhiệm kỳ của Ban đại diện thay mặt chamẹ học sinh lớp, Ban đại diện phụ huynh học sinh trường là một trong năm học; các Ban đạidiện bố mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng biệt Ban đạidiện phụ huynh học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi chấm dứt năm học.

4. Các thành viên Ban đại diệncha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi quan trọng theo ý kiến đề xuất của trưởngban. Bài toán thay đổi, bổ sung cập nhật thành viên Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp bởi vì toànthể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung cập nhật thành viên Ban đạidiện phụ huynh học sinh ngôi trường do toàn cục Ban đại diện bố mẹ học sinh trường quyếtđịnh.

5. Ban đại diện bố mẹ học sinhhoạt rượu cồn theo phương pháp đồng thuận. Những nội dung thảo luận, thống tuyệt nhất trongBan đại diện bố mẹ học sinh được ghi trong biên bạn dạng cuộc họp.

Điều 4. Nhiệmvụ với quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Trách nhiệm của Ban thay mặt đại diện chamẹ học sinh lớp:

a) Phối hợp với giáo viên chủnhiệm lớp và những giáo viên bộ môn tổ chức các vận động giáo dục học tập sinh;

b) Phối hợp với giáo viên chủnhiệm lớp sẵn sàng nội dung của các cuộc họp bố mẹ học sinh trong năm học;

c) Tham gia giáo dục đạo đức chohọc sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học viên giỏi, trợ giúp học sinh yếu hèn kém, vậnđộng học viên đã quăng quật học trở lại liên tục học tập; giúp sức học sinh nghèo, họcsinh khuyết tật và học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn khác.

2. Quyền của Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh lớp:

a) Quyết định tập trung các cuộchọp cha mẹ học sinh theo phương tiện tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ buổi họp đầunăm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống tuyệt nhất với giáo viênchủ nhiệm lớp;

b) tổ chức lấy ý kiến cha mẹ họcsinh của lớp về biện pháp thống trị giáo dục học sinh để loài kiến nghị rõ ràng vớigiáo viên công ty nhiệm lớp, giáo viên cỗ môn về biện pháp nâng cấp chất lượng giáodục đạo đức, chất lượng dạy học;

c) phối kết hợp tổ chức các hoạt độnggiáo dục không tính giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ,thể thao nhằm thực hiện phương châm giáo dục toàn diện cho học sinh sau lúc thống nhấtvới giáo viên chủ nhiệm lớp.

Điều 5. Nhiệmvụ, quyền của trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Trách nhiệm và quyền của trưởngban Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp:

a) trách nhiệm của trưởng ban Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên công ty nhiệmlớp chế tạo và tổ chức triển khai triển khai tiến hành kế hoạch tổ chức những hoạt độnggiáo dục theo văn bản được thống tuyệt nhất tại cuộc họp bố mẹ học sinh đầu năm mới học;

- sẵn sàng các buổi họp của Banđại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp phụ huynh học sinh, tổ chức việc thu thậpnguyện vọng và ý kiến đề xuất của cha mẹ học sinh.

b) Quyền của trưởng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp:

- cắt cử nhiệm vụ cụ thể chophó trưởng phòng ban và các thành viên, nhà trì các cuộc họp của Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh phối phù hợp với giáo viên chủ nhiệmlớp tổ chức các chuyển động giáo dục học sinh;

- hiệp thương với giáo viên nhà nhiệmlớp về vận động của bố mẹ học sinh, bội phản ánh chủ kiến của bố mẹ học sinh về chấtlượng giáo dục và đào tạo và quality dạy học;

- cùng với giáo viên nhà nhiệm lớpxem xét, ý kiến đề nghị tuyên dương, tâng bốc hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh củalớp.

2. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởngban Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp:

Phó trưởng phòng ban Ban thay mặt chamẹ học viên lớp là người giúp vấn đề trưởng ban, đại diện thay mặt trưởng ban phụ trách mộtsố quá trình được phân công.

3. Trách nhiệm và quyền của thànhviên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Các member Ban thay mặt đại diện chamẹ học sinh lớp có trách nhiệm tiến hành nhiệm vụ bởi Ban đại diện phụ huynh họcsinh lớp cùng Ban đại diện phụ huynh học sinh ngôi trường phân công.

Điều 6. Nhiệmvụ với quyền của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường

1. Nhiệm vụ của Ban thay mặt đại diện chamẹ học viên trường:

a) Phối phù hợp với Hiệu trưởng tổchức triển khai nhiệm vụ năm học cùng các hoạt động giáo dục theo ngôn từ được thốngnhất tại cuộc họp đầu năm mới học của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường;

b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướngdẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chế độ về giáo dục và đào tạo đối vớicha mẹ học viên nhằm nâng cấp trách nhiệm siêng sóc, bảo vệ, giáo dục và đào tạo học sinh;

c) Phối phù hợp với Hiệu trưởng tổchức giáo dục học viên hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong đợt nghỉ hè sinh sống địaphương;

d) Phối phù hợp với Hiệu trưởng giáodục đạo đức đến học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ họcsinh yếu hèn kém; giúp sức học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có trả cảnhkhó khăn khác; vận động học sinh đã quăng quật học trở lại thường xuyên đi học;

đ) chỉ dẫn về công tác tổ chứcvà vận động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Quyền của Ban đại diện thân phụ mẹhọc sinh trường:

a) Quyết định tập trung các cuộchọp theo qui định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đạidiện phụ huynh học sinh trường) sau thời điểm đã thống độc nhất vô nhị với Hiệu trưởng;

b) căn cứ ý kiến của các Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp để đề xuất với Hiệu trưởng về những giải pháp cầnthiết nhằm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học tập của trường cùng về quản ngại lý, giáo dục đào tạo họcsinh;

c) Quyết định giá thành phục vụcác hoạt động của Ban đại diện bố mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ trường đoản cú nguyệntheo chính sách tại Điều 10 Điều lệ này.

Điều 7. Nhiệmvụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh trường

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởngban Ban đại diện phụ huynh học sinh trường:

a) nhiệm vụ của trưởng phòng ban Ban đạidiện bố mẹ học sinh trường:

- Lập kế hoạch và tổ chức thựchiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theoquy định tại Điều 9 của Điều lệ này;

- Dự loài kiến phân công nhiệm vụ chocác phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toànBan đại diện bố mẹ học sinh trường;

- sẵn sàng nội dung các cuộc họpcủa Ban đại diện bố mẹ học sinh trường;

- Tập toại nguyện kiến của các Ban đạidiện bố mẹ học sinh lớp, của bố mẹ học sinh để thống tuyệt nhất với Hiệu trưởng cácbiện pháp giải quyết.

Xem thêm: Vị Trí Của Photpho Trong Bảng Tuần Hoàn Photpho Ở Ô Thứ 15, Nhóm Va, Chu Kì 3

b) Quyền của trưởng ban Ban đạidiện phụ huynh học sinh trường:

- chủ trì các cuộc họp của Ban đạidiện bố mẹ học sinh ngôi trường (trừ cuộc họp cử trưởng phòng ban Ban đại diện bố mẹ họcsinh trường);

- Phối hợp với nhà ngôi trường tổ chứccác vận động giáo dục học tập sinh;

- tổ chức vận động học sinh bỏ họctiếp tục đi học;

- Định kỳ thao tác làm việc với Hiệu trưởngvề buổi giao lưu của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường;

- giải quyết kiến nghị của phụ vương mẹhọc sinh về hoạt động giáo dục trong phòng trường;

2. Nhiệm vụ, quyền của những phótrưởng ban Ban đại diện phụ huynh học sinh trường.

Các phó trưởng phòng ban Ban đại diệncha mẹ học sinh trường có trách nhiệm giúp bài toán trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụtrách một số quá trình được phân công; chủ trì buổi họp của Ban đại diện phụ vương mẹhọc sinh trường trường hợp được trưởng ban uỷ quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viênBan đại diện bố mẹ học sinh trường.

Các member Ban thay mặt chamẹ học sinh trường gồm nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện phụ huynh họcsinh ngôi trường phân công.

Điều 8.Trách nhiệm cùng quyền của phụ huynh học sinh

1. Nhiệm vụ của phụ huynh họcsinh:

a) Phối hợp với nhà ngôi trường trongviệc cai quản lý, giáo dục học viên và tiến hành những trách nhiệm do Ban đại diện thay mặt chamẹ học viên đề ra.

b) Phối phù hợp với giáo viên chủnhiệm, các giáo viên cỗ môn của lớp để chăm sóc, quản lí lý, cổ vũ học sinhtích cực, trường đoản cú giác học tập tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ vànội quy đơn vị trường.

c) chịu trách nhiệm so với saiphạm, yếu điểm của con em mình theo điều khoản của luật pháp và triển khai cáckhuyến nghị của Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp trong việc phối phù hợp với nhàtrường để siêng sóc, quản lý, giáo dục và đào tạo học sinh.

2. Quyền của phụ huynh học sinh

a) cha mẹ học sinh có những quyềnquy định trên Điều 95 của hình thức Giáo dục, gồm quyền kiến nghị vớinhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

b) Ứng cử, đề cử vào Ban đại diệncha mẹ học sinh lớp;

c) từ chối ủng hộ khi được Ban đạidiện phụ huynh học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường khuyến nghị các khoảnủng hộ, nếu bản thân ko tự nguyện.

d) thực hiện hoặc không thực hiệnnhững nội dung không được thống nhất chủ ý trong buổi họp toàn thể cha mẹ họcsinh hoặc cuộc họp Ban đại diện phụ huynh học sinh.

Điều 9. Hoạtđộng của bố mẹ học sinh với Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Những cuộc họp của tổng thể chamẹ học sinh:

a) Đầu năm học, gia sư chủnhiệm lớp tổ chức triển khai cuộc họp toàn thể bố mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đạidiện học viên lớp với số thành viên hình thức tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Điều lệnày. Trong năm học, tổ chức họp toàn thể bố mẹ học sinh lớp bố lần: Vào đầunăm học, khi dứt học kỳ một, khi chấm dứt năm học và tổ chức họp bất thườngkhi gồm ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;

b) bài toán tổ chức hay không tổ chứccuộc họp toàn thể bố mẹ học sinh trường bởi Ban đại diện phụ huynh học sinh trườngquyết định.

2. Các cuộc họp của Ban đại diệncha mẹ học sinh:

a) Đầu năm học giáo viên công ty nhiệmlớp triệu tập cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp để Ban đạidiện phụ huynh học sinh lớp cử trưởng ban, phó trưởng ban. Sau khi được cử, trưởngban điều hành cuộc họp toàn thể bố mẹ học sinh để trải qua chương trình hoạtđộng cả năm học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớptổ chức những cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và có thểhọp không bình thường khi bao gồm ít nhất một nửa số cha mẹ học sinh đề xuất hoặc vị trưởng banBan đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định;

b) Đầu năm học, Hiệu trưởng họpvới trưởng ban và phó trưởng ban của tất cả các Ban đại diện bố mẹ học sinh lớpđể cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong những những bạn thuộc thànhphần được triệu tập họp, rất có thể cử từ đầu đến chân vắng khía cạnh nếu đã được tín đồ đó đồngý tham gia. Sau đó, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp thứ nhất của Ban thay mặt đại diện chamẹ học sinh trường để Ban đại diện phụ huynh học sinh ngôi trường cử trưởng ban, cácphó trưởng ban, nếu cần phải có thể cử những thành viên thường xuyên trực. Sau khi được cử,trưởng ban điều hành và quản lý cuộc họp tất cả các trưởng ban, phó trưởng phòng ban Ban đại diệncha mẹ học sinh lớp để trải qua chương trình chuyển động cả năm học;

Ban đại diện cha mẹ học sinh trườnghọp thường kỳ theo chương trình chuyển động cả năm học cùng họp phi lý khi cóít nhất 1/2 số thành viên hoặc trưởng phòng ban đề nghị.

3. Ban đại diện phụ huynh học sinhtổ chức các vận động triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện chamẹ học sinh và những nội dung, kế hoạch hoạt động đã được thảo luận, thống nhấttrong những cuộc họp phụ huynh học sinh, Ban đại diện bố mẹ học sinh.

Điều 10.Kinh phí buổi giao lưu của Ban đại diện phụ huynh học sinh

1. Ghê phí hoạt động vui chơi của Ban đạidiện cha mẹ học sinh:

a) kinh phí buổi giao lưu của Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp giành được từ sự ủng hộ từ bỏ nguyện của cha mẹ học sinh vànguồn tài trợ thích hợp pháp khác đến Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp.

b) gớm phí buổi giao lưu của Ban đạidiện bố mẹ học sinh ngôi trường được trích từ khiếp phí buổi giao lưu của các Ban đại diệncha mẹ học sinh lớp theo lời khuyên của cuộc họp tổng thể các trưởng ban Ban đạidiện cha mẹ học sinh lớp đầu xuân năm mới học cùng nguồn tài trợ phù hợp pháp khác đến Ban đạidiện học sinh trường.

2. Làm chủ và sử dụng ngân sách đầu tư củaBan đại điện cha mẹ học sinh:

a) trưởng phòng ban Ban đại diện cha mẹhọc sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên nhà nhiệm lớp dự kiến chiến lược chitiêu kinh phí đầu tư được ủng hộ, tài trợ còn chỉ sử dụng sau khi đã được tổng thể cácthành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

b) trưởng phòng ban Ban đại diện phụ thân mẹhọc sinh ngôi trường thống độc nhất vô nhị với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch áp dụng kinhphí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khoản thời gian được tổng thể Ban đại diện chamẹ học viên trường thống duy nhất ý kiến.

3. Vấn đề thu, chi ngân sách đầu tư củaBan đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm an toàn nguyên tắc công khai, dân chủ; saukhi túi tiền phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí đầu tư tại những cuộc họp toànthể phụ huynh học sinh lớp và các cuộc họp cục bộ Ban đại diện bố mẹ học sinhtrường. Không hình thức mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các bố mẹ học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinhkhông được quyên góp của người học hoặc mái ấm gia đình người học:

a) các khoản ủng hộ không theonguyên tắc trường đoản cú nguyện.

b) những khoản ủng hộ ko phục vụtrực tiếp cho hoạt động vui chơi của Ban đại diện phụ huynh học sinh: đảm bảo cơ sở đồ dùng chấtcủa bên trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giaothông của học sinh; lau chùi lớp học, lau chùi và vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quảnlý, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật dụng dạyhọc mang đến trường, lớp học tập hoặc đến cán cỗ quản lý, gia sư và nhân viên nhà trường;hỗ trợ công tác làm việc quản lý, tổ chức triển khai dạy học với các hoạt động giáo dục; sửa chữa,nâng cấp, kiến thiết mới những công trình ở trong nhà trường.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh, trách nhiệm của Uỷ ban dân chúng cấphuyện

1. Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc tw (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) chịu đựng tráchnhiệm làm chủ việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàntỉnh; chỉ huy Uỷ ban nhân dân các cấp, những cơ quan thống trị giáo dục cùng cácngành liên quan làm chủ việc triển khai Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh.

2. Uỷ ban dân chúng huyện, quận,thị xã, tp thuộc thức giấc (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện) chịutrách nhiệm thống trị việc tiến hành Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh bên trên địabàn thị trấn theo hình thức tại văn bạn dạng này và chỉ huy của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;chủ trì phối phù hợp với Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc triển khai Điềulệ Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn huyện để xử trí hoặc đề xuất vớicơ quan bao gồm thẩm quyền xử trí sai phạm.

Điều 12.Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Chỉ huy các ngôi trường của địaphương thực hiện Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh.

2. Động viên, tán thưởng cácBan đại diện cha mẹ học sinh có đóng góp tích cực vào công tác âu yếm giáo dục,động viên học sinh học tập, rèn luyện.

3. Sở giáo dục và Đào sản xuất phối hợpvới Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện kiểm tra hoạt động vui chơi của các Ban đại diện cha mẹ họcsinh, kịp lúc chấn chỉnh vi phạm luật trong việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện thay mặt chamẹ học sinh.

Điều 13.Trách nhiệm của Hiệu trưởng cùng giáo viên công ty nhiệm lớp

1. Hỗ trợ các buổi giao lưu của chamẹ học sinh thực hiện theo văn bản đã được thống tuyệt nhất trong buổi họp Ban đạidiện phụ huynh học sinh đầu năm mới học.

2. Tham gia những cuộc họp định kỳvới Ban đại diện bố mẹ học sinh trường, Ban đại diện bố mẹ học sinh lớp, chủđộng phối hợp với Ban thay mặt và cha mẹ học sinh về công tác thống trị của nhàtrường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có thực trạng khó khăn, chuyên chở họcsinh bỏ học trở về lớp, giải quyết kiến nghị của bố mẹ học sinh; góp ý kiến đốivới hoạt động vui chơi của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

3. Bên trường cử đại diện thay mặt lãnh đạolàm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh trườngtrong câu hỏi tổ chức hoạt động vui chơi của các Ban đại diện phụ huynh học sinh và hoạt độngcủa phụ huynh học sinh.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 14.Khen thưởng

1. Kết quả hoạt động vui chơi của Ban đạidiện bố mẹ học sinh là giữa những tiêu chuẩn chỉnh xét thi đua tán thưởng đốivới các cơ sở giáo dục.

2. Ban đại diện phụ huynh học sinhhoạt đụng tốt, góp thêm phần tích rất vào công tác giáo dục và đào tạo học sinh, tuỳ theo thànhtích được tán thưởng theo dụng cụ của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Xem thêm: Kết Luận Hội Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 13

Điều 15. Xửlý vi phạm

Tổ chức, cá thể có hành vi nuốm ýcản trở việc tiến hành Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh, vi phạm các quy địnhcủa Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh và các quy định khác của luật pháp cóliên quan tiền đến buổi giao lưu của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tuỳ theo cường độ viphạm sẽ ảnh hưởng xử lý theo phương tiện của pháp luật.