Time Marker – Thêm các điểm đánh dấu vào comps và layer trong After Effects

November 26, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Time Marker v1.0.3 Tên Phần Mềm

Time Marker – Thêm các điểm đánh dấu vào comps và layer trong After Effects

Time Marker v1.0.3 cho After Effects MacOS

Một cách thông minh hơn để thêm các điểm đánh dấu tùy chỉnh vào comps và layer trong After Effects. Điều chỉnh màu sắc, thêm nhận xét, đặt thời lượng và bảo vệ nhiều khung hình chính không bị kéo dài thời gian.

TimeMarker giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách giúp bạn nhanh chóng thêm các điểm đánh dấu tùy chỉnh vào comps và layer của mình trong After Effects. Tính năng Dấu thời gian giúp bạn đo thời gian (phần nghìn, giây, khung hình) dọc theo dòng thời gian.
Tùy chỉnh điểm đánh dấu của bạn
Thêm nhận xét
Đặt thời lượng (được xác định bằng mili giây, giây, khung hình hoặc bằng cách chọn khung hình chính)
Thay đổi vùng
Bảo vệ màu sắc của khung hình chính (có sẵn cho các điểm đánh dấu chia nhỏ)

Leave a Reply

Skip to toolbar