Từ Vựng Unit 15 Lớp 11

     

Bài học Unit 15 Space Conquest phần Vocabulary cung cấp cho những em toàn cục từ vựng trong bài có tương quan đến chủ thể không gian vũ trụ. Qua đó, các em tiện lợi tra cứu cùng ghi lưu giữ trong qua trình học bài.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 15 lớp 11


Tóm tắt bài xích giảng

1. Từ bỏ Vựng Reading Unit 15 Lớp 11

2. Từ Vựng Speaking Unit 15 Lớp 11

3. Tự Vựng Listening Unit 15 Lớp 11

4. Từ bỏ Vựng Writing Unit 15 Lớp 11

5. Từ bỏ Vựng Language Focus Unit 15

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp trường đoản cú Vựng


*

cosmonaut <"kɔzmənɔ:t> (n): công ty du hành vũ trụ

desire (n): khát vọng

feat (n): chiến công

gravity <"græviti> (n): trọng lực

honour <"ɔnə> (v): tôn kính

last (v): kéo dài

lift off <"lift"ɔ:f> (v): phóng vụt lên

mile per hour (n): dặm/giờ

name after (v): đánh tên theo

orbit <"ɔ:bit> (n): quỹ đạo

plane crash (n): vụ rơi vật dụng bay

psychological tension <,saikə"lɔdʒikl "ten∫n> (n): mệt mỏi tâm lý

react (v): phản nghịch ứng

set foot on (exp): đặt chân lên

space <"speis> (n): vũ trụ

spacecraft <"speis"krɑ:ft> (n): tàu vũ trụ

technical failure <"teknikl "feiljə> (n): trục trẹo kỹ thuật

telegram <"teligræm> (n): điện tín

temperature <"temprət∫ə> (n): nhiệt độ độ

uncertainty <ʌn"sə:tnti> (n): sự không vững chắc chắn

venture <"vent∫ə> (n): vấn đề mạo hiểm

weightlessness <"weitlisnis> (n): tình trạng không trọng lượng


2. Từ bỏ Vựng phần Speaking Unit 15 Lớp 11


artificial <,ɑ:’tifi∫əl> (adj): nhân tạo

carry out <"kæri"aut> (v): tiến hành

launch (v): phóng tàu vũ trụ

manned <"mænd> (adj): có fan điều khiển

mark a milestone <"mailstoun> (exp): tạo bước ngoặt

satellite <"sætəlait> (n): vệ tinh


3. Tự Vựng phần Listening Unit 15 Lớp 11


achievement <ə"t∫i:vmənt> (n): thành tựu

congress <"kɔηgres> (n): quốc hội Mỹ

experiment (n): cuộc thí nghiệm

Mars (n): sao Hỏa

mission <"mi∫n> (n): sứ mệnh, nhiệm vụ

NASA (National Aeronautics & Space Administration): ban ngành hàng không với vũ trụ Hoa Kỳ

return (v): trở về


4. Từ Vựng phần Listening Writing Unit 15 Lớp 11


appoint <ə"pɔint> (v): bửa nhiệm

biography (n): đái sử

join (v): tham gia

leap (n): cách nhảy

MSc (Master of Science) <"mɑ:stə əv "saiəns> (n): thạc sỹ khoa học

mankind (n): nhân loại

pilot <"pailət> (n): phi công

quote (n): lời trích dẫn

receive (v): nhấn được

resign <,ri:"zain> (v): từ bỏ chức

step (n): cách đi


5. Trường đoản cú Vựng phần Language Focus Unit 15 Lớp 11


contact <"kɔntækt> (v): liên lạc

figure <"figə> (n): con số, hình

hurt (v): làm đau

jacket <"dʒækit> (n): áo khoác

leg (n): chân

mirror <"mirə> (n): gương

try on <"trai"ɔn> (v): thử áo quần


Bài tập minh họa


Fill in each blank space with one appropriate from the box.

Xem thêm: Top 8 Đề Thi Toán 6 Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 6


manned seriously affected space radiation groundless

weightlessness harmless journey flown appeared effects

Before man had (1)______in space it was thought that his physical & mental capabilities might be (2)______by long periods of (3)______, & that he might be endangered by high levels of (4) _______. Yuri Gagariri"s first (5)_______flight in April 1961 showed that man could live in space and, although this (6) ______only lasted for 108 minutes, it gave encouragement to lớn those interested in the future of (7)_______space flight. In fact most of the early fears about man"s health in space have proved (8)______, và although several odd medical (9)_____have been observed, none has (10)______affected man"s ability for useful work.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hình Học 6 Chương 1 Tiết Hình Học 6 Chương 1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 6 Chương 1

Key

Before man had (1) flown in space it was thought that his physical và mental capabilities might be (2) affected by long periods of (3) weightlessness,and that he might be endangered by high levels of (4) radiation. Yuri Gagariri"s first (5) space flight in April 1961 showed that man could live in space and, although this (6) journey only lasted for 108 minutes, it gave encouragement lớn those interested in the future of (7) manned space flight. In fact most of the early fears about man"s health in space have proved (8) groundless, và although several odd medical (9) effects have been observed, none has (10) seriously affected man"s ability for useful work.