Unit 10 Looking Back Lớp 6

     

Unit 10: Our houses in the future

Looking Back (Trả lời câu hỏi phần 1 - 5 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 6 mới)

1. Using the words in the box, write the correct word under each picture. (Sử dụng các từ trong khung, viết từ bao gồm xác bên dưới bức tranh. )

*

Lời giải:

a robot

b automatic dishwasher

c wireless TV

d automatic washing machine

e hi-tech fridge

f. Smart lock

2. Think about what the appliances will vì in the future.

Bạn đang xem: Unit 10 looking back lớp 6

(Nghĩ về thứ sẽ làm những gì trong tương lai.)

Lời giải:

robot

Clean our house,wash our clothes

automatic washing machine

Wash clothes và dry them

wireless TV

Surf the Internet,watch interesing programme

super car

Start without the key

smart clock

Say the time

automatic dishwasher

Wash and dry dishes

3. Complete the sentences with will or won"t (Hoàn thành các câu cùng với "will" với "won’t")(Hoàn thành các câu cùng với "will" cùng "won’t")

1. It’s Sunday tomorrow, so I ______ have khổng lồ get up early.

2. When I see Tom tomorrow, I _____ invite him to our party.

3. You must meet Anna. I am sure you ____ like her.

4. We ______ start our dinner until Jack arrives.

5. I _____ phone you when I get trang chủ from school.

6. Tony ______ pass his examination. He hasn’t done any work for it.

Lời giải:

1. Won’t

2. Will

3. Will

4. Won’t

 

5. Will

6. Won’t

Hướng dẫn dịch:

1. Mai là công ty nhật, chính vì thế mình sẽ không dậy sớm.

2. Khi mình chạm mặt Tom vào trong ngày mai, mình vẫn mời cậu ấy mang đến dự bữa tiệc của mình.

3. Bạn phải gặp Anna. Mình chắc bạn sẽ thích cô ấy.

4. Chúng ta sẽ không bước đầu bữa tối cho đến khi Jack đến.

5. Tôi đang gọi cho mình khi tôi sóng ngắn từ trường trở về nhà.

Xem thêm: Cách Tạo Dòng Kẻ Trên Giấy A4 Như Vở Kẻ Ngang, Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Đẹp

6. Tony sẽ không đậu kỳ thi của anh ý ta. Anh ta chẳng học tập gì cả.

4. Complete the sentences with might or might not (Hoàn thành các câu với "might" tuyệt "mightn’t") (Hoàn thành các câu với "might" tuyệt "mightn’t")

1. I am still not sure where lớn go for my holiday. I _______ go to domain authority Lat.

2. The weather is not very good. It ______ rain this afternoon.

3. There _____ be a meeting on Friday because the teacher is ill.

4. Ann _______ come khổng lồ the buổi tiệc nhỏ tonight because she is busy.

5. Phong is thinking about what he will vì chưng on Sunday. He _______go lớn a judo club or he stay at trang chủ and study English.

Lời giải:

1. Might

2. Might

3. Might not

4. Might not

5. Might; might

 

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi vẫn không chắc hẳn đi đâu vào trong ngày lễ. Chắc rằng tôi đi Đà lạt.

2. Thời tiết không quá tốt. Nó có lẽ sẽ mưa vào trưa nay.

3. Chắc rằng không bao gồm một cuộc họp vào sản phẩm công nghệ Sáu bởi vì giáo viên bị bệnh.

4. Ann chắc rằng sẽ chưa tới dự bữa tiệc tối nay cũng chính vì cô ấy bận.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào 10 Năm 2021 Hải Phòng, Bảng Điểm Chuẩn Lớp 10 2021

5. Phong đang nghĩ về việc anh ấy đang làm vào ngày Chủ nhật. Anh ấy chắc rằng sẽ đi cho câu lạc cỗ judo xuất xắc anh ấy sẽ ở trong nhà và học tập tiếng Anh.

5. Work in pairs. Using the information in 2 ask & answer the questions. (Làm bài toán theo cặp. Sử dụng tin tức để hỏi và trả lời câu hỏi.)