VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI HF

     
*Bạn đang xem: Viết phương trình điện li hf

*

Bài 5: Luyện tập chương 1

Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 11)

Viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Lời giải

Phương trình điện li

a) K2S→2K++ S2-

b) Na2HPO4→ 2Na++ HPO42-

HPO42- ⇔H++ PO43-

c) NaH2PO4 → Na++ H2PO4-H2PO4-⇔ H++ HPO42-HPO42-⇔ H++ PO43-

d) Pb(OH)2⇔ Pb2+ + 2OH-. Phân li kiểu bazơH2PbO2 ⇔2H++ PbO22-.

Xem thêm: Đối Với Các Loài Thực Vật Ở Cạn Hấp Thụ Nước Chủ Yếu Qua Bộ Phận Nào Sau Đây?


Xem thêm: Công Thức Và Hàm Excel Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Số 0, Hướng Dẫn Học Excel Cho Người Mới Bắt Đầu


Phân li kiểu axit

e) HBrO ⇔ H++ BrO-

g) HF⇔ H+ + F-

h) HClO4→ H+ + ClO4-

Xem toàn bộ Giải hóa 11:Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất điện li